เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ประกันสังคม เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64

เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ประกันสังคม เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ให้แก่ ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

หนึ่งในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ 

คือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน

ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแจงต่อไปว่า สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท เป็น 800 บาท ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือน มกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 

ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเตือนถึงบรรดา นักลงทุน ทั้งหลาย ให้มีความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ หุ้น Delta เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง

หลังจากที่ทำการเพิ่มขึ้นในส่วนของมูลค่า และปริมาณในการซื้อขายของ หุ้น Delta ทำให้ทาง ตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศเตือนแก่บรรดา นักลงทุน ทั้งหลาย ให้มีความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ดังกล่าว เนื่องด้วยถือว่ามีความผันผวนสูงที่สูงมาก

โดยทาง Delta ได้ทำการชี้แจงถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งในส่วนของปริมาณ และราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้แล้วทางตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายอย่างใกล้ชิด

ทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ทำการขอให้มีการใช้ความระมัดระวัง และพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับสภาพการซื้อขายของตัวหลักทรัพย์ Delta ก่อนการลงทุนด้วย

กระทรวงแรงงาน มอบ ของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ทำการมอบ ของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่บรรดา ผู้ประกันตน ภายในระบบกองทุนทั้งในส่วนของตาม มาตรา 33 และมาตรา 39

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงมติของ ครม. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ได้มีการเห็นชอบในการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้เป็น ของขวัญปีใหม่ แก่บรรดา ผู้ประกันตน ภายในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

โดยเป็นการออกมาตราการช่วยเหลือ 4 ข้อด้วยกัน และมาตราการทั้งหมดนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมาตราการทั้งหมดนั้นก็มีดังนี้

การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท : เป็นการรับเงินต่อบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีในวันที่ 30 เม.ย. 2564

ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตร โดยเป็นแบบเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง

ปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ เป็น 5 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท

ปรับลดเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 64) : ในส่วนของนายจ้างทำการส่งเพียงแค่ 3% / ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 – 3% / มาตรา 39 – 278 บาท

นอกจากนี้แล้วยังมีในส่วนของมาตรการรับมือโควิด-19 ที่มีผลบังคับไปแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นในส่วนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย จะได้รับการชดเชยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน มีสิทธิได้รับไม่เกิน 90 วัน ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของได้ทำการสั่งปิดพื้นที่

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานและ กฟผ. เตรียมส่งความสุข ด้วยการมอบ ของขวัญปีใหม่ ผ่านโครงการ “กฟผ.÷2” ( หาร 2 ) รวมมูลค่าเกือบ 39 ล้านบาท ให้แก่คนไทยทั่วประเทศกับ 2 สิทธิพิเศษ

ช้อป÷2 จัดเต็มคูปองส่วนลดครึ่งราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท จำนวน 5,000 สิทธิ์ และหลอดไฟ LED เบอร์ 5 มูลค่าสูงสุด 200 บาท จำนวน 20,000 สิทธิ์ ตลอดจนคูปองส่วนลดครึ่งราคาสินค้าชุมชน กฟผ. มูลค่าสูงสุด 400 บาท จำนวน 17,000 สิทธิ์

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า